Zaznacz stronę

Oferta

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje natępujących czynności:

1. Sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dział spadku)
2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
3. Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
4. Sporządza poświadczenia (poświadczenia podpisu, poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem)
5. Spisuje protokoły np. z otwarcia strony internetowej, ze zgromadzeń wspólników.
6. Sporządza protesty weksli i czeków;
7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
8. Prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
9. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11. Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
12. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Potrzebujesz konsultacji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące czynności notarialnych możesz skorzystać z naszego formularza lub zadzwonić do naszej kancelarii.